_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/23/2018

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 Απριλίου 2018)

Άγιος Γεώργιος Εδιρνέκαπου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Λέσβου καί ἀλλαχόθεν. 
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθείς εἰς τήν διαχρονικήν σημασίαν αὐτοῦ διά τήν Ρωμαίηκην Κοινότητα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, εὐχαριστήσας τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν καί ἐπ’ ἐσχάτων μέριμναν ὑπέρ τῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κοινότητος διά τοῦ διορισμοῦ πεπειραμένου καί φιλοπόνου Ἱεράρχου ὡς ὑπευθύνου αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ηὐχήθη εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πρόξενον τά εἰκότα, ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον καί ἐν τῇ Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως, ὡς καί ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ κατά τό παρελθόν, ἀνακαινιστικόν ἔργον, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήν ἐπιπρόσθετον καί λίαν ὑπεύθυνον διακονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ὡς Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, καί ἐπεδαψίλευσε πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Κεντρωτῆν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σταυρούλας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας, ἐκ Μελβούρνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Δρίτσαν, Διεθνολόγον, Πρόεδρον τοῦ Πολιστιστικοῦ Ὁμίλου «Νέοι Ὁρίζοντες», ἐξ Ἀθηνῶν, Γεώργιον Καλαμπαλίκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐξ Ἴμβρου, καί Γεώργιον Γιαβρῆν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δ. Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐκ Χαλκίδος, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ζαρμποζάνην, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κλεονίκην Ζαχαράκη, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Παπακωνσταντίνου, ἐξ Γερμανίας.

4/22/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

φωτογραφίες - βίντεο: Ηλίας Κουλουρίδης
Κυριακή των Μυροφόρων, 22 Απριλίου 2018
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύλης Αδριανουπόλεως (Εδιρνέκαπου) χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου  κ. κ. Βαρθολομαίου. 

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

O Πρόεδρος της Ουκρανίας Ποροσένκο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Φανάρι 

Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (22.04.2018) 
Ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς συνελθούσης ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, εἰς τακτικάς συνεδρίας τήν Πέμπτην, 19ην, καί τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἀπριλίου 2018, Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τάς ὁποίας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἔχον, κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί τήν μακραίωνα ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί Ἱεράν Παράδοσιν, τήν μέριμναν πασῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐθύνην τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, ἰδιαιτέρως δέ ἔναντι τοῦ λαβόντος τήν σωτήριον Χριστιανικήν πίστιν καί τό ἅγιον Βάπτισμα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Ὀρθοδόξου Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὡς ἀληθής μήτηρ Ἐκκλησία αὐτοῦ, ἠσχολήθη διεξοδικῶς μέ τό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐν Οὐκρανίᾳ καταστάσεως, ὡς ἔπραξε καί εἰς προηγουμένας συνοδικάς συνεδρίας, ἀπεδέχθη αἴτημα περί ἐκχωρήσεως αὐτοκεφαλίας ἀπό μέρους ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν παραγόντων, ἐκπροσωπούντων πολλά ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, καί ἀπεφάσισε τήν ἐπ' αὐτοῦ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίαν μετά τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός ἐνημέρωσιν καί συντονισμόν. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2018.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Κυριακή των Μυροφόρων 22-4-2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώτατος, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς παρεπιδημοῦντας Συνοδικούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τῶν ἐν Θεραπείοις «Jardins Français». 
* * * 
Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 22αν Ἀπριλίου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. 
Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διερμηνέως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Columba – Bruce Clark, διαπρεπῆ δημοσιογράφον, ἱστορικόν ἐρευνητήν καί συγγραφέα, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τήν κοινωνίαν, ὡς συνεργάτου τοῦ Economist, τῶν Financial Times, ἀνταποκριτοῦ τῶν The Times ἐν Μόσχᾳ καί τοῦ Πρακτορείου Reuters ἐν Ἀθήναις, καί ὡς συγγραφέως τοῦ πονήματος διά τό θέμα τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἐπί τῇ βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ὑπό τόν τίτλον «Δύο φορές ξένος. Οἱ μαζικές ἀπελάσεις πού διαμόρφωσαν τή σύγχρονη Ἑλλάδα καί Τουρκία». 
Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσήμανε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπονομή ἐκκλησιαστικοῦ ὀφφικίου πρός Βόρειον Ἰρλανδόν πολύγλωσσον Ὀρθόδοξον πιστόν, μέ ἀξιολόγους σπουδάς εἰς τήν φιλοσοφίαν καί εἰς τάς κοινωνικάς καί πολιτικάς ἐπιστήμας εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge, ἐνσαρκώνει τήν οἰκουμενικότητα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρός τήν ἀνθρωπότητα καί ἀναδεικνύει τόν ὑπερεθνικόν καί παγκόσμιον χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος. 
Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί ὑπογραμμίσας ἰδιαιτέρως τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως.
Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. 
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου. 


Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Πανεπιστημιακῇ Κλινικῇ Koç τόν ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν καρδίας Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Πετρακόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί εὐχήν διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γρηγορίου Παπούλα καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, καί τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον αὐτῆς κ. Ἰωήλ Ποδαρόπουλον. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Columba – Bruce Clark, Δημοσιογράφον, ἐκ Β. Ἰρλανδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Ἀθανάσωφ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Φερίκιοϊ, τό Σάββατον, 21ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀχιλλέως Κωνσταντίν, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

φωτογραφίες: Yani Kayakoparan
Κυριακή των Μυροφόρων, 22 Απριλίου 2018
Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 

4/21/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΟΥΚΛΙΩΤΙΣΣΑ


Κάθε χρόνο την Κυριακή των Μυροφόρων, σύμφωνα με το έθος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τελεί την Θ. Λειτουργία στην Πατριαρχική Μονή Βαλουκλή, συλλειτουργούντων Συνοδικών Αρχιερέων.
Με αφορμή την Πατριαρχική και Συνοδική Θ. Λειτουργία, η οποία τελείται και εφέτος, Κυριακή των Μυροφόρων 22 Απριλίου 2018, δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα άρθρο του Ιωάννη Ελ. Σιδηρά, ο οποίος αναφέρεται "στο Παλαίφατο Καστρομονάστηρο της Μπαλουκλιώτισσας Παναγίας διά της ενήδονης γραφής του εμφιλόσοφου Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου και του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη". 

Ετήσιο Ιερατικό Συνέδριο 2018 της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας


Η ποιμαντική αξία της προσευχής του νυχθημέρου 
Ετήσιο Ιερατικό Συνέδριο 2018 Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
του Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα, Λονδίνο 

Οι εργασίες της Σύναξης ξεκίνησαν με Προσευχή και Ψαλμωδία. Κατόπιν αναγνώσθηκε το μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μέσω του οποίου ο Παναγιώτατος μετέφερε την ευλογία του προς τη Σύναξη και τους Συνέδρους. 
Στο μήνυμά του ο σεπτός και άξιος Οιακοστρόφος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«Στοιχούντες τω αιτήματι της υμετέρας Ιερότητος, ασμένως αποστέλλομεν υμίν τον παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, όπως αναγνωσθή κατά την επίσημον έναρξιν της Ετησίας Συνάξεως του Ιερού Κλήρου της καθ’ υμάς Αρχιεπισκοπής... 
Η διακονία του Χριστού και του χριστεπωνύμου λαού αποτελεί μεγάλην ευλογίαν. Ιδιαίτερον δε προνόμιον είναι, ότι ανήκετε εις τον Ιερόν Κλήρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της πιστότητος εις την Παράδοσιν και της ενθέου μερίμνης δια τον άνθρωπον και τον κόσμον. Είσθε φύλακες των τιμίων παραδόσεων και του διακονικού ήθους αυτής της Εκκλησίας. Καλείσθε να διασώζετε την “αλήθειαν της ευχαριστιακής πραγματώσεως” της εκκλησιαστικής ζωής, έναντι των τάσεων συρρικνώσεως της εσχατολογικής ταυτότητος αυτής, της εκκοσμικεύσεως, του ατομοκεντρισμού και του ευδαιμονισμού, και να δίδετε την καλήν χριστιανικήν μαρτυρίαν έναντι των σημείων των καιρών, με αγάπην δια τον συνάνθρωπον και ευαισθησίαν δια τον ανθρώπινον πόνον. Ορθώς ετονίσθη, ότι η Ορθοδοξία “πρέπει να αρθρώση λόγο σωτήριο για τον σύγχρονο άνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αδιέξοδα, που ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει. Τα αδιέξοδα αυτά, αποτελούν την πρόκληση και το πλαίσιο, που προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος στην Ορθοδοξία, για να κάνη ζωντανή την παράδοση, που παρέλαβεν η γενεά μας από τους πατέρες της” (Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου...). 
Με τας σκέψεις αυτάς, επευλογούμεν εκ Φαναρίου την Ετήσιαν Σύναξιν του Ιερού Κλήρου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας και εκφράζομεν προς την υμετέραν προσφιλεστάτην ημίν Ιερότητα την ευαρέσκειαν της ημών Μετριότητος δια το ποιμαντικόν υμών ενδιαφέρον, προτρέποντες δε τον φιλόθεον κλήρον και τον ευσεβή λαόν εν τη υμετέρα θεοσώστω Επαρχία, όπως δέωνται εν ταις προσευχαίς αυτών υπέρ της αδιαλείπτως και στοργικώς υπέρ πάντων των τέκνων αυτής ευχομένης Μητρός Εκκλησίας, επικαλούμεθα επί πάντας τους συμμετέχοντας εις την ευλογημένην Σύναξιν τον φωτισμόν και το αμέτρητον έλεος του Αναστάντος και συναναστήσαντος παγγενή τον Αδάμ Χριστού του Θεού».
Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά για τις εργασίες του Ιερατικού ΣυνεδρίουΙερατική Σύναξη της Εκκλησίας της Εσθονίας


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια Σύναξη των Ιερέων της Εκκλησίας της Εσθονίας από τις 18 έως και τις 20 Απριλίου 2018, μετά από πρόσκληση και μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ.κ. Στεφάνου. 
Ο Σεβ. Προκαθήμενος της Εσθονικής Εκκλησίας, πριν από την Ιερατική Σύναξη, είχε προγραμματισμένη Συνεδρία με την Ιερά Σύνοδο, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διοικητικά και υπηρεσιακά, ενώ μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στη θεολογική παιδεία και την επιμόρφωση του κλήρου. 
Την επόμενη ημέρα 19 Απριλίου άρχισαν οι εργασίας της Ιερατικής Συνάξεως, οι οποίες διήρκεσαν μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι 20 Απριλίου. Την πρώτη μέρα συζητήθηκαν θέματα διοικητικά και εσωτερικά της Εκκλησίας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σεβ. κ. Στέφανος, ενώ εισηγήσεις ανέπτυξαν ο π. Ματθίας Palli και ο π. Αρδαλίων Keskkülla. Κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών το λόγο έλαβαν και οι θεοφιλέστατοι επίσκοποι Πάρνου και Σάαρε κ. Αλέξανδρος και Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής. Στη βραδινή συνεδρία μετά από εισήγηση του π. Ανδρέα Põldσυζητήθηκε το θέμα των Αγίων της Εσθονίας και κυρίως αναλύθηκε ο φάκελος για την αγιοποίηση των νέων Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας της Εσθονίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 


Την τελευταία ημέρα κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η Ευρώπη Ένωση σε σχέση με την Εκκλησία και τον πολιτισμό των λαών».Ακολούθησε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος με τους κληρικούς και διεξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα. Η Ιερατική Σύναξη ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Στεφάνου ο οποίος τελειώνοντας ευχήθηκε σε όλους καλή Ανάσταση! 
Να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Ιερατικής Συνάξεως ο Σεβασμιώτατος πληροφορήθηκε την προς Κύριον εκδημία του Μητροπολίτου κυρού Κορνηλίου. Ο Μητροπολίτης Στέφανος αφού αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του μακαριστού Ιεράρχου μαζί με τους δύο Συνοδικούς Αρχιερείς Τάρτου κ. Ηλία και Πάρνου κ. Αλέξανδρο καθώς και τον κλήρο της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας τέλεσαν Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.


4/20/2018

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΩΤΗΣ: Η ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

Μία από τις πρώτες αρχιερατικές λειτουργίες του μητροπολίτη Αθηναγόρα εν μέσω του Κερκυραϊκού κλήρου και λαού

Η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. διοργάνωσε το διήμερο 10-20 Απριλίου 2018, διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: "Αθηναγόρας και Οικουμένη: 70 χρόνια από την εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο και από την ίδρυση του Π.Σ.Ε." 
Μεταξύ των εισηγητών και ο Άρχων Μ. Ιερομνήμων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, καθηγητής Αριστείδης Πανώτης, ο οποίος πραγματεύθηκε το θέμα: «Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ως Μητροπολίτης Κερκύρας».
Παραθέτουμε στη συνέχεια βίντεο του ομιλητή Αριστείδη Πανώτη, καθώς και το κείμενο της εισηγήσεώς του. 

Σχετική ανάρτηση στο ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΩΤΗΣ: Ο ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο αείμνηστος Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κέρκυρα τον Ιούλιο του 1963. Βρίσκεται εντός του Δημαρχείου San Giacomo, όπου είχε τιμηθεί από την τότε Δημοτική Αρχή.

ΟΤΑΝ Ο ΥΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΤΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣΤου Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Στις μέρες μας οι “αντιοικουμενιστές” έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: τον προσφάτως ανακηρυχθέντα άγιο υπό της Σερβικής Εκκλησίας π. Ιουστίνο Πόποβιτς. Αυτόν τον άγιο “κραδαίνουν” επί τας κεφαλάς των “αιρετικών οικουμενιστών”.
Όπως έχει γραφεί επανειλημμένως, και αποδεικνύεται και εν τοις πράγμασιν, ηγετικό ρόλο στον “αντιοικουμενιστικό αγώνα” σήμερα διαδραματίζει ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και υπό καθαίρεσιν, πλέον, κληρικός Θεόδωρος Ζήσης, στον οποίο προσβλέπουν με ...λατρεία οι “αντιοικουμενιστές”.
Αν κάποιος ξεφυλίσσει τον τόμο 9, τεύχος Β' του περιοδικού Κληρονομία (Δημοσίευμα Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 1977) θα βρει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, όσο και επίκαιρο, άρθρο (σ. 433-460) του υφηγητού, τότε, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεοδώρου Ν. Ζήση, το οποίο επιγράφεται:
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΜ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
(Επιβαλλομένη απάντησις)

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης απαντά στις κατηγορίες του π. Ιουστίνου Πόποβιτς για τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην προπαρασκευή της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, τις οποίες διετύπωσε σε σχετικό υπόμνημά του προς την Ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας. Ο π. Θ.Ζ. ανασκευάζει τις αιτιάσεις του π. Ιουστίνου, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Καταφέρεται εναντίον του Ελλαδικού Αυτοκεφάλου, αναφέρεται στην έκπτωση της θεολογίας στον ελλαδικό χώρο και τονίζει ότι “την Ορθοδοξίαν επροστάτευσε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και εις τον χώρον των χειμαζομένων πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Ανατολής, όπου αι ξέναι προπαγάνδαι ήσκουν εντόνως τον προσηλυτισμόν”.
Ο π. Θ.Ζ. κρίνει ως “αβάσιμες” τις κατηγορίες του π. Ιουστίνου Πόποβιτς για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αποδίδει την “άδικο κριτική” του π. Ιουστίνου σε παρερμηνεία της στάσης του Πατριαρχείου έναντι του Μοναχισμού και σε “ελλιπή και εσφαλμένη πληροφόρηση” του π. Ιουστίνου.  
Ο π. Θεόδωρος Ζήσης αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες του άρθρου μέγας πρόμαχος όλης της “πολιτικής” (διάβαζε εκκλησιαστικής) γραμμής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος “αναθεματίζεται” από τους “αντιοικουμενιστές” τότε και σήμερα, είναι, κατά τον π. Θ. Ζήση, μια προσωπικότης "που εγράφη χρυσοίς γράμμασιν εις τας σελίδας της ορθοδόξου ιστορίας". Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επί Πατριάρχου Δημητρίου “πορεύεται επί της οδού αυτής της απαραχαράκτου τηρήσεως της Ορθοδοξίας”. Και για να το κάνει σαφέστερο αυτό ο π. Θ.Ζ. παραπέμπει σε ομιλία του Φιλαδελφείας Βαρθολομαίου (νυν Οικουμενικού Πατριάρχου) κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1976, σε συνέντευξη του Τρανουπόλεως Δαμασκηνού (μετέπειτα Ελβετίας και νυν Αδριανουπόλεως) σε ιταλικό περιοδικό, και, τέλος, σε κήρυγμα του μακαριστού Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ο οποίος προέβη σε διάκριση μεταξύ ανατολικής και δυτικής ευσέβειας.
Στο εν λόγω άρθρο του ο π. Θ.Ζ. χαρακτηρίζει την Μόσχα ως “νεοπαπιστική”! Γράφει επί λέξει: “Και σήμερον όμως η Μόσχα είναι το μοναδικόν παράδειγμα αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, που δεν συμμορφούται προς την κοινήν των Ορθοδόξων γραμμήν, αλλ΄επιβάλλει κατά νεοπαπιστικόν τρόπον ό,τι αυτή θεωρεί ως ορθόν.
Στα Επιλεγόμενα του άρθρου του ο π. Θ.Ζ. συνοψίζει την επιχειρηματολογία του:
Είχε δικαίωμα και καθήκον ο π. Ιουστίνος να εκφράση τας απόψεις του περί της “Μεγάλης Συνόδου” και περί των ενεργειών προσώπων που εργάζονται δια την προπαρασκευήν της. Έπραξεν όμως κακώς με το να στήση εις το εδώλιον του κατηγορουμένου την Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. Όλαι αι αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικώς και συνοδικώς, καθιστώσαι ούτω συνυπευθύνους όλας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας. Ώφειλε δια τούτο να τρίξη τους οδόντας προς όλας τας κατευθύνσεις, και προς την ιδικήν του Εκκλησίαν ακόμη, εκπρόσωποι της οποίας μετέχουν πάντοτε των σχετικών συσκέψεων, και όχι να φορτώνη τα πάντα εις τους ώμους της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, εις ήν στενοκάρδως ουδέν αγαθόν βλέπει. Ασφαλώς δεν επιθυμεί να καμφθούν τα γόνατα του ιστορικού αυτού της Ορθοδοξίας Κέντρου. Αυτό θα απετέλη πλήγμα βαρύτατον, διότι το γκρέμισμα αυτού του στύλου θα αποδυναμώση και τα άλλα εδραιώματα, τους άλλους θεσμούς.
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, φορτωμένον με την πείραν των αιώνων, απέδειξεν ότι είναι ικανόν να διατηρήση την ενότητα της Ορθοδοξίας μέσα εις την πολλαπλότητα των εθνικών ιδιορρυθμιών και να αναπτύξη τον ορθόδοξον πολιτισμόν, βασικόν γνώρισμα του οποίου είναι αυτή ακριβώς η πολλότης, η ποικιλία, η δημοκρατικότης. Ποία άλλη Ορθόδοξος Εκκλησία θα ημπορούσε να αναλάβη αυτόν τον ρόλον, χωρίς τον κίνδυνον της διαιρέσεως, όχι μόνον εκ της απουσίας της ιστορικής εμπειρίας, αλλά και εκ της καινοτόμου αυτής αλλαγής ως και εκ του ενδεχομένου εξάρσεως εθνοφυλετικών τάσεων;
Αλλά στο διαχρονικό αυτό άρθρο του π. Θεοδώρου Ζήση θα επανέλθουμε.

4/19/2018

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ


Του Γιάννη Γιγουρτσή
Καθηγητού της Μεγάλης του Γένους Σχολής 


Μία εξαιρετική επιλογή για την χηρεύουσα Μητρόπολη Πριγκηποννήσων από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Με εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, νέος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων εξελέγη ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος. Επιπλέον η Μητρόπολη Πριγκηποννήσων απέκτησε εν τω προσώπω του την αξία της Γεροντικής Μητρόπολης, μια επιπλέον τιμή που διατηρούν και οι γειτονικές μητροπόλεις Χαλκηδόνος και Δέρκων. Η ενθρόνιση του νέου ποιμενάρχη των Πριγκηποννήσων θα γίνει το Σάββατο 28 Απριλίου στην Πρίγκηπο. 
Ο μέχρι σήμερα Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος Κομματάς είναι μια από τις πλέον αξιόλογες προσωπικότητες του Φαναρίου, αρχιερέας που κοσμεί την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κληρικός με τεράστια εμπειρία, σύνεση και βαθιά γνώση των ζητημάτων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 
Γεννήθηκε το 1952 στα Ταταύλα, σπούδασε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στην Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ (όπου και αναγκάστηκε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, μετά από το κλείσιμο της Χάλκης). Υπήρξε επί τριάντα και πλέον χρόνια μέλος της Πατριαρχικής αυλής. Από Μέγας Αρχιδιάκονος εξελέγη Μητροπολίτης Σεβαστείας το 1990 και χειροτονήθηκε από τον γέροντά του Πατριάρχη Δημήτριο. Επί πατριαρχίας Βαρθολομαίου υπηρέτησε επί 16 και πλέον χρόνια ως διευθυντής του ιδιαίτερου πατριαρχικού γραφείου (1991-2008). Ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία δύσκολες και σύνθετες εκκλησιαστικά αποστολές. Θα επισημάνω δύο από αυτές, τον κομβικό ρόλο του για να αντιμετωπιστούν και να λυθούν τα ζητήματα που μεσολάβησαν στο μεσοδιάστημα από την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου μέχρι την σύνταξη του νέου Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής (1996-2003). Επίσης υπήρξε ένας από τους πλέον ενεργούς υπερασπιστές των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Θρόνου κατά την διάρκεια της κρίσης με την Ελλαδική Εκκλησία για το ζήτημα των Νέων Χωρών. Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι και το μνημειώδες έργο του, η κριτική και συγκριτική μελέτη, με τίτλο «Ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυομένη τοῖς ὅροις», (2006). Τα τελευταία χρόνια μετέχει περιοδικά στις συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και είναι μέλος πολλών Συνοδικών Επιτροπών. 


Πέραν των αποδεδειγμένων ικανοτήτων του ως αρχιερέα, ο νέος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων, είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, ολίγων λόγων, ελάχιστης προβολής- και καθόλου αυτοπροβολής- , που προτιμά την σιωπηλή και ουσιαστική δουλειά και τα έργα ουσίας. Είναι ακόμα ένας κληρικός μορφωμένος, με βαθιά εκκλησιαστική και κοινωνική παιδεία, εξαιρετικά ευγενής και προσηνής, μία από τις προσωπικότητες που εκφράζουν με τρόπο ιδανικό την μεγάλη φαναριώτικη πατριαρχική παράδοση, ένας πραγματικός Φαναριώτης άρχοντας λοιπόν, που έχει συγχρόνως κληρονομήσει το υψηλό εκκλησιαστικό ήθος και την ταπεινότητα του πνευματικού του πατέρα, αειμνήστου Πατριάρχου Δημητρίου. Έτσι τα Πριγκηπόννησα και οι νησιώτες της Πόλης μας, μετά την πρόωρη εκδημία ενός άξιου ποιμενάρχη, του Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου, αποκτούν έναν πανάξιο αντικαταστάτη που αναμένεται να συνεχίσει και να διευρύνει το έργο του προκατόχου του, στο πρόσωπο του μέχρι σήμερα Μητροπολίτη Σεβαστείας Δημητρίου. 
Άξιος και εις έτη πολλά!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 Απριλίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Νικηφόρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Καλαϊτζάκη, Διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «Κρητική Ἐπιθεώρησις». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσαβαροπούλου διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Εὐάγγελος καί Κωνσταντῖνος Ζάππας, οἱ Βαλκάνιοι εὐεργέτες», ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, τήν Πέμπτην, 19ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Μεγάροις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη ἡ βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Τσέτση, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος, «Ἀθηναγόρας καί Οἰκουμένη: 70 χρόνια ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα στόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί τήν ἵδρυση τοῦ Π.Σ.Ε.», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, κατά τό τριήμερον μεταξύ 19ης καί 21ης ἰδίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17-18 Απριλίου 2018)

Ο Πατριάρχης στην εκδήλωση στην Αστική Σχολή Γαλατά 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τό ἐν Topkapı μαυσωλεῖον τοῦ 8ου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καί κατέθεσεν ἄνθη. Ὡς γνωστόν, ὁ Πρόεδρος Özal ὡς Πρωθυπουργός εἶχε χορηγήσει τήν ἄδειαν, μετά μακράν ἀναμονήν, πρός ἀνοικοδόμησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν τῆς Α’ κοινῆς Συνάξεως Ἱερέων καί Διακόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῶν διακονούντων ἐν Τουρκίᾳ. Κατά τήν εἰσηγητικήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἱερωσύνης καί παρέσχε πατρικάς συμβουλάς καί παροτρύνσεις διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς διακονίας τῶν κληρικῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.
Ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί τοῦ θέματος «Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ διασπορά του καί αἱ διεκκλησιαστικαί σχέσεις αὐτοῦ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος», ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρί-ων, ἐπί τοῦ θέματος «Ποιμαντικά Προβλήματα», ὁ Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενική Κίνησις – Π.Σ.Ε. – Θεολογικοί Διάλογοι», ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπί τοῦ θέματος «Τό μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως», οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ἀναπτύξαντες ζητήματα της ἁρμοδιότητός των καί διατυπώσαντες προτάσεις διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῶν ἱερέων καί τῶν διακόνων, καί, τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, συνοψίσας τά λεχθέντα καί ἐξαγαγών τά πορίσματα τῆς Συνάξεως. 
Κατά τήν μεσημβρινήν ἀνάπαυλαν, ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο εἰς τό Ἡγουμενεῖον τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργόν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, κατόπιν σχετικῆς ἐπιθυμίας τοῦ τελευταίου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 18ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπ’ αὐτῆς ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό σύγγραμμα τῆς Ἐλλογ. Δρος Feryal Tansuğ, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος, Λῆμνος, Σαμοθράκη, Θάσος. Οἱ Νησιῶτες Ρωμιοί την τελευταία περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας». 
Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί παραγόντων τῆς Ὁμογενείας ὡμίλησαν καταλλήλως ἡ Ἐλλογ. κ. Μάρω Μαυροπούλου, Ἐπ. Καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καμπούρης, Φιλόλογος, καί ἡ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου, ὑπό τήν συντονιστικήν μέριμναν τῆς Ἐλλογ. Δρος Nurdan Türker, Ἐρευνητρίας ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Παντείῳ Πανεπιστημίῳ. 
Παρακληθείς ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος ὑπό τῆς κ. συντονιστρίας ὡμίλησε διά βραχέων καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.

ΓΕΡΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ Ο ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Νέος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων εξελέγη ο από Σεβαστείας Δημήτριος
Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό
Στην πλήρωση της χειρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, 19 Απριλίου,  η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει από το πρωί, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Απρίλιο, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Μητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος.
Στο πρόσωπό του η Μητρόπολη Πριγκηποννήσων ανυψώθηκε σε Γεροντική.
Το βιογραφικό του νέου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 


Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 19 Απριλίου, ο νέος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα. 
«Ιερώτατε αδελφέ Μητροπολίτα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριε, 
Ασμένως σας αγγέλομεν ότι εισηγήσει της ημετέρας Μητριότητος εξελέγητε παμψηφεί υπό της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, εις διαδοχήν του προώρως εκ του μέσου ημών εις ουρανούς μεταστάντος αδελφού Κυρού Ιακώβου. 
Ταυτοχρόνως, η Ιερά αυτή Μητρόπολις εν τω προσώπω υμών ανυψώθη εις Γεροντικήν διά να τιμηθεί η υμετέρα Ιερότης, εις αδελφός εκ της πρεσβυτέρας Ιεραρχίας, ο οποίος ελευκάνθη εν τη διακονία της Μητρός Εκκλησίας και προσέφερεν αυτή πολυτίμους υπηρεσίας εν τε τω Ιερώ τούτω Κέντρω και κατά διαφόρους εις το εξωτερικόν αποστολάς. 
Μνημειώδες θα παραμείνη διά τα καθ΄ημάς το βιβλίον σας περί των εν ταις λεγομέναις Νέαις Χώραις επαρχιών του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, αναποσπάστου τμήματος της ιεράς δικαιοδοσίας αυτού, περί των πάντοτε ισχυρών πνευματικών και κανονικών δεσμών μεταξύ αυτού και εκείνων και περί των κατά καιρούς επιβουλών εναντίον του δεσμού τούτου και των προσπαθειών υφαρπαγής των επαρχιών αυτών και αποκοπής εκ του κορμού της Μητρός Εκκλησίας. Διά το έργον σας τούτο σας συγχαίρομεν και σας ευχαριστούμεν άπαξ έτι. 
Άγιε αδελφέ, η Ιερά Μητρόπολις των ερατεινών Πριγκηποννήσων δεν έχει σήμερον μεγάλον αριθμόν πιστών, και τούτο λόγω των γνωστών περί ημάς συνθηκών και περιστάσεων. Όμως, «μη φοβού το μικρόν ποίμνιον». 
Γνωρίζομεν άπαντες ότι, τη χάριτι του Θεού, σήμερον αναγεννώνται και αναδεικνύονται και πάλιν ιστορικαί επαρχίαι του Θρόνου εν τη χώρα ημών ταύτη με πολύ ολιγώτερον ποίμνιον, με πιστούς αριθμουμένους εις τα δάκτυλα των δύο χειρών. Επαινούμεν τους ποιμενάρχας αυτών διά τον ζήλον και την προθυμίαν των να διακονούν και να αγιάζουν τους ολίγους Χριστιανούς των, εν τη ελπίδι και τη προσδοκία «ταχ’ αύριον έσεται άμεινον». Ο Θεός δύναται και εκ των λίθων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πάντοτε θαύματα», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον νέο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: 


«Πορεύου, λοιπόν, Ιερώτατε αδελφέ, εις την προκειμένην νέαν διακονίαν, εστεφανωμένος με την Γεροντικήν αξίαν και τιμήν, πάντοτε πιστός εις την ποτνίαν πάντων ημών Μητέρα ταύτην Εκκλησίαν και εις τον εκάστοτε Πρώτον αυτής, διδάσκων έργω και λόγοις εις τους νεωτέρους ενταύθα διακονούντας κληρικούς το ήθος της Μεγάλης Εκκλησίας, ήθος καθηγιασμένον διά των αιώνων, με οπτικήν του κόσμου και του ανθρώπου ευρείαν, οικουμενικήν, ανθρωπιστικήν, όχι ευσεβιστικήν και οργανωσιακήν, αλλά ούτε και παραταξιακήν και κομματικήν. 
Είμεθα ολίγοι και πρέπει να είμεθα ηνωμένοι και δυνατοί. Μας επιβουλεύονται πολλοί. Έχομεν ενώπιον ημών τεραστίας ευθύνας και υποχρεώσεις διά το παρόν και διά το μέλλον του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, το οποίον αναμένει δράσιν, δυναμισμόν, υπευθυνότητα, κυρίως από τα νεώτερα μέλη και στελέχη αυτού, διά να επιβιώση και διά να εκπληρώνη την οικουμενικήν κλήσιν και αποστολήν του, πάντοτε δεδοξασμένον και αξιοσέβαστον παρά πάσιν. Άξιος!». 
Στην αντιφώνησή του ο νέος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του και την απονομή στο πρόσωπό του «της εξαιρετικής τιμής του Γέροντος Ιεράρχου του Θρόνου, εις εκτίμησιν της τεσσαρακονταετούς ιερατικής διακονίας μου». 
«Επιθυμώ να υπομνήσω ευλαβώς, ότι η διακονία μου αυτή αρρήκτως συνδέεται μετά του σεβασμίου και διαπρεπούς Προσώπου Σας, Παναγιώτατε, μετά του Οποίου συνεδέθην πνευματικώς από των μαθητικών μου χρόνων προ πεντηκονταετίας εις τας αυλάς της ατυχούς Σχολής μας, προϊόντος δε του χρόνου ηυλογήθην όπως συνυπάρξω μετ’ Αυτού εν τοις πλαισίοις ποικίλων συνεργασιών και αγωνιωδών περισπασμών της ζωής της Μητρός Εκκλησίας. 
Κατά την εύσημον ταύτην και ιεράν στιγμήν της ζωής μου, διά πάντα ταύτα, τα δαψιλώς νυν από του Αναστάντος Χριστού καθαγιαζόμενα, εκφράζω γονυκλινώς την αΐδιον ευγνωμοσύνην μου προς τον Πανοικτίρμονα Θεόν, Τον ούτω πως τα κατ’ εμέ οικονομήσαντα και διά βίου προστατεύσαντά με, τη πρεσβεία πάντοτε της Παμμακαρίστου Θεομήτορος, της απ’ αιώνων προστάτιδος της Αγίας Αυτού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 
Ευθύς δ’αμέσως υποβάλλω προς την Σην Σεπτήν Κορυφήν την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην και τας απείρους ευχαριστίας μου διά την σημερινήν μεγάλως τιμήσασάν με Πατριαρχικήν Αυτής βουλήν. Εγκαρδίους ευχαριστίας απευθύνω και προς την περί Υμάς Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον διά τε την ευμενή αποδοχήν της σεπτής Σας κρίσεως και την τιμίαν ψήφον των συγκροτούντων αυτήν αγαπητών εν Χριστώ αδελφών». 
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. 
Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο νέος Ποιμενάρχης των Πριγκηποννήσων δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Πέμπτην, 19ην Ἀπριλίου 2018, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. 
Ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα. 
Κατ' αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, ἡ δέ Ἱερά Μητρόπολις αὕτη ἀνυψώθη εἰς τήν τάξιν τῶν Γεροντικῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ νέου Ποιμενάρχου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος καί θά ὀνομάζηται τοὐντεῦθεν Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων. 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Related Posts with Thumbnails