_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/25/2018

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 

Τό ἀπόγευμα τῆς σήμερον, Kυριακῆς, 25ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην, προκειμένου ἵνα, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, συμμετάσχῃ ὡς κεντρικός ὁμιλητής εἰς τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ἱδρύματος «ΚAICIID Dialogue Center» διεθνές συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Promoting peacful coexistence and common citizenship».
Κατά τάς ἐργασίας τοῦ συνεδρίου, ὁ Παναγιώτατος, περιστοιχούμενος καί ὑπό τῶν ἐν τῇ Αὐστριακῇ Πρωτευούσῃ προστεθησομένων εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚAICIID, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, θά συναντηθῇ μετά Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, συμμετεχόντων εἰς τήν διεθνοῦς ἐμβελεί-ας συνάντησιν ταύτην, ἐνῷ θά ἔχῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, νέου Καγγελαρίου τῆς Χώρας.
Παραλλήλως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας ἐπιτελούμενον ἐκκλησιαστικόν ἔργον διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτῆς εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἰδίως, τῆς συμπληρώσεως 50ετίας ἀπό τῆς ψηφίσεως καί ἰσχύος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως ἐν Αὐστρίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ὑπογραμμίζει τόν συντονιστικόν ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ἐκπροσώπου αὐτοῦ ἐν τῇ Χώρᾳ.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆ οἰκογενείας τοῦ ἀνεψιοῦ Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀναστασιάδη, θά μεταβῇ εἰς τά περίχωρα τοῦ Salzburg δι’ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, θά ἐπιστρέψῃ δέ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 5ης ἐπικειμένου μηνός Μαρτίου διά νά προεδρεύσῃ, ἀπό τῆς ἑπομένης, τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Καθήκοντα Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2018 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2018 στο Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 24ην Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει ἀκαδημαϊκήν του δρᾶσιν εἰς τό ἀντικείμενον τῆς Πατρολογίας καί τῆς Ἁγιολογίας, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν, ἐκδοτικόν καί διοικητικόν ἔργον του μέ διεθνῆ παρουσίαν. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πασχαλίδην περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ ὕπατος θεσμός τῆς Ὀρθοδοξίας. Φυλάσσει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀνεκτιμήτους παραδόσεις φιλοθεΐας καί φιλανθρωπίας, ἐπιτελεῖ θεοστηρίκτως καί ἀποτελεσματικῶς τήν διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεῖ τόν διάλογον τῶν θρησκειῶν, τήν εἰρήνην καί τήν ἀλληλεγγύην, δίδει εὐθαρσῶς τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν, ἔναντι ὅλων τῶν προκλήσεων καί ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀκεραιότητα τῆς καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ». 
Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ τῆς Μικρασιατικῆς γῆς, τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Π.Ι.Π.Μ., συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς ἀναδείξεως καί καθιερώσεως τοῦ ἀρχαιοτέρου ἐπιστημονικοῦ Ἱδρύματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὡς ἑνός ἐκ τῶν πλέον προβεβλημένων ἐρευνητικῶν κέντρων τῆς Ἑλλάδος μέ ἀπήχησιν καί εἰς τό διεθνές ἐπιστημονικόν στερέωμα. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.


Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. 
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τά μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας, ὑπό τή ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Λυδίας Ἰωαννίδου Μουζάκα, Καθηγητρίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν.κ . Εὐφροσύνην Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Λαζάρου, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου ἑορτίους ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου Β’, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ διακονίας, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ην Φεβρουαρίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.


Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς διά τήν πανηγυρίζουσαν Κοινότητα, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἀνεφέρθη, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης μεταβάσεώς Του εἰς Βιέννην, εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην τῆς προαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, πλήν ἄλλων καί πρός ἐμπέδωσιν τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης καί ἐνίσχυσιν τῆς καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἰς τάς ταλαιπωρουμένας, ἰδίως, περιοχάς τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης ὑφηλίου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν, μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, οἱ μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βλάγκας καί τά μέλη τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου Κοντοσκαλίου ἐπαρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν Ἐλλογ. κυριῶν Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Δήμητρας Ράπτη καί Χριστίνης Ντίζογλου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Γαβριελάτου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Κεκάτου, Ἀντιδημάρχου Κεφαλληνίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Γιαννακοπούλου, Συμβολαιογράφου, ἐξ Ἀργοστολίου.


- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον - πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Καβάλας.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀχιλλέως, Φοιτητοῦ Ἀρχαιολογίας, Εὐαγγελίας, Νομικοῦ, Ἀναστασίου, Φοιτητοῦ Ἐφηρμοσμένης Πληροφορικῆς, Χρήστου, Φοιτητοῦ Βιολογίας, καί Θεοδώρας – Μαρίας, μαθητρίας, καί Δημοσθένην Κακλαμᾶνον, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
-  Τόν Ἐλλογ. κ. Doğan Başak, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Vedat Akçayöz, Ἐρευνητήν – Συγγραφέα, ἐκ Kars.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, Στέλεχος τῆς Ἐπενδυτικῆς Τραπέζης «MUFG» ἐκ Λονδίνου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ναυπλιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Μπίνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου καί Γεώργιον Ντεμίρ, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Νew Ideas Productions», ἐντεῦθεν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ἀντίτυπον ψηφιακοῦ αὐτῶν δίσκου (dvd).
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτοῦ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα.
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Nazan Yaşarbaş καί Eda Yaşar, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Erzurum Otizm Derneği».
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδιωτικήν Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Εὐθυμιάδου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Κανάρη, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πολύκαρπον Postalcı, Νεωκόρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Tάς Εὐγεν. κυρίας Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, καί Sandra Ferreira, ἐκ Βραζιλίας.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Σταματίδου, μητρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀστιαρίου κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Δελφῶν Θεσσαλονίκης, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου.

2/24/2018

Πατριαρχική Χοροστασία στον Ι. Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας


Σήμερα το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, για την εορτή του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας. 
Καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη στην ιστορική αυτή Κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, Επόπτης της Περιφέρειας Υψωμαθείων, αναφέρθηκε στον προστάτη της Κοινότητας, Άγιο Μάρτυρα Θεόδωρο τον Τήρωνα, ο οποίος «δεν εγκαταλείπει την υπό την σκέπη του ευρισκομένη αυτή Κοινότητα, όπως ακριβώς δεν την εγκατέλειψε και τα δύσκολα χρόνια της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ναού του. Και ιδού η απόδειξις, το θαύμα. Ο Ναός στέκεται και υπάρχει σήμερα. Όχι βέβαια στην παλαιά του αίγλη, αλλά στέκεται. Και από το εδώ σκήνωμα του, ο Άγιος, μας ευλογεί και κοινωνεί μαζί μας σε κάθε λατρευτική σύναξη, και κυρίως στη θεία λειτουργία, όπου κοινωνούμε με όλους τους Αγίους». 
Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας, αναφέρθηκε στο μαρτύριο και τη θυσία του Αγίου Θεοδώρου αλλά και όλων των Αγίων. «Οι Άγιοι αγαπούν τον Θεό, τον Άνθρωπο και ολόκληρη την Κτίση. Να δοξολογούμε τον άγιο Θεό διότι έχουμε την αγαπητική προστασία των Αγίων μας. Να έχουμε, όπως οι Άγιοι, αληθινή πίστη και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Και έτσι, είμεθα βέβαιοι ότι είναι μεγάλα τα της Πίστεως κατορθώματα. Κατόρθωμα Πίστεως και εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού δεν είναι η συνεχής, αδιάκοπη και ευλογημένη ύπαρξις του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου; Όποιος πιστεύει στον αναστάντα Θεό, πιστεύει στη λύτρωση από τα φθοροποιά στοιχεία, που δημιούργησε η αμαρτία», πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της Κοινότητας Βλάγκας, «η οποία πορεύεται με πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια και αγάπη του αγίου Θεού». 


Στην αντιφώνηση του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε το έργο που πραγματοποιείται στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας, με την καθοδήγηση του Μητροπολίτου Σηλυβρίας και την συμβολή του Ιερού Κλήρου και των Κοινοτικών παραγόντων. «Θαυμάζω τον αγώνα σας διότι γίνεται ένα ανακαινιστικόν έργον το οποίον οφείλεται εις την πίστιν, εις τον ζήλον και εις την προσπάθειαν όλων των παραγόντων και των φορέων αυτής εδώ και των πέριξ Κοινοτήτων υπό την κατεύθυνση του Επόπτου», είπε επιδοκιμαστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αναφέρθηκε στη σημασία του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας. «Θα εορτάσουμε όλοι μαζί την μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, την κατίσχυσιν της Ορθοδοξίας επί της εικονομαχίας, επί των αιρέσεων ευρύτερα. Και θα δοξάσουμε τον Θεό διότι μας αξιώνει να έχουμε γεννηθεί, να έχουμε βαπτιστεί, να ζούμε μέσα εις τους ευλογημένους κόλπους της Ορθοδοξίας. Είναι μεγάλο προνόμιον και μεγάλη ευλογία, ασχέτως αν δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε και δεν ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτήν την ξεχωριστή ευλογίαν». 
Ακολούθως, στην Κοινοτική Αίθουσα, παρακολούθησε θεατρική παράσταση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου και του Δημοτικού Σχολείου Βλάγκας. 
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Κατά τον Μ. Εσπερινό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απένειμε στον Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συμεών Πασχαλίδη το οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος της Μ.τ.Χ.Ε.


Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Οικουμενικός Πατριάρχης: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φυλάσσει ως κόρην οφθαλμού την ιερά παρακαταθήκη της αποστολικής και πατερικής ορθοδόξου πίστεως Μ. Εσπερινός για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και χειροθεσία νέου Άρχοντος Οφφικιάλιου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε απόψε, Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος στον Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη, Πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. 


«Από της σήμερον, Εντιμολογιώτατε Άρχων, συγκαταλέγεσθε μεταξύ των οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου, οι οποίοι, καθ᾿ όλην την ιστορίαν της Μητρός Εκκλησίας, είχον ανεκτίμητον προσφοράν, την οποίαν συνεχίζουν, ευόρκως και αποτελεσματικώς, οι σύγχρονοι Άρχοντες, οι συγκροτούντες την ιδρυθείσαν υπό της ημετέρας Μετριότητος, άμα τη αναρρήσει ημών εις την καθέδραν Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Αδελφότητα «Παναγία η Παμμακάριστος», μέλη της οποίας είναι οι ανά την οικουμένην οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πλην των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής, οι οποίοι ανήκουν εις το «Τάγμα του Αγίου Ανδρέου». Οι Άρχοντες είναι πολύτιμοι συνεργάται ημών εις τα έργα διακονίας του ανθρώπου και του κόσμου, και υπερασπισταί των Δικαίων της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Είμεθα βέβαιοι, ότι και υμείς, Εντιμολογιώτατε, ο καθηγητής της Πατρολογίας και της Αγιολογίας εν τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αξιόλογον ερευνητικόν, συγγραφικόν, εκδοτικόν και διοικητικόν έργον και με διεθνή παρουσίαν, συνεργάτης Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, κεκοσμημένος πλέον με το υψηλόνοφφίκιον του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος, θα αναδειχθήτε άξιος της κλήσεως της Μητρός Εκκλησίας και της εμπιστοσύνης του Προκαθημένου της, και θα συνεχίσητε «καλών έργων προίστασθαι», και δη από την πολυεύθυνον θέσιν του Διευθυντού του Πατριαρχικού ημών Ιδρύματος Πατερικών Μελετών», επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος προς τον τιμώμενο Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη. «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι ο ύπατος θεσμός της Ορθοδοξίας. Φυλάσσει ως κόρην οφθαλμού την ιεράν παρακαταθήκην της αποστολικής και πατερικής ορθοδόξου πίστεως, ανεκτιμήτους παραδόσεις φιλοθείας και φιλανθρωπίας, επιτελεί θεοστηρίκτως και αποτελεσματικώς την διορθόδοξον και διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεί τον διάλογον των θρησκειών, την ειρήνην και την αλληλεγγύην, δίδει ευθαρσώς την καλήν μαρτυρίαν έναντι των σημείων των καιρών, έναντι όλων των προκλήσεων και εξελίξεων, αι οποίαι απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της καλής λίαν δημιουργίας του Θεού. Αυτήν την Εκκλησίαν καλείσθε και υμείς να διακονήσητε», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και σημείωσε ότι με την απονομή της ιδιαίτερα τιμητικής διακρίσεως αναγνωρίζεται η προσφορά του τιμωμένου Πανεπιστημιακού Καθηγητή ενώ, συνάμα, αποτελεί και «πρόσκλησις, προτροπή και ενίσχυσις προς συνέχισιν και αύξησιν της θεαρέστου καρποφορίας και της ενθέου διακονίας της Εκκλησίας και του Γένους». 


Στην αντιφώνησή του, ο Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη δεύτερη μεγάλη τιμή που του επιφύλαξε, ύστερα και από τον διορισμό του ως Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. «Εν εξομολογήσει Σας καταθέτω, Παναγιώτατε, τούτη την ιερή όσο και ύψιστη για την ελαχιστότητά μου στιγμή, ότι κάθε φορά που εισέρχομαι στον περίβολο του ιερού Φαναρίου, αφήνοντας δεξιά μου τη σφαλισμένη Πόρτα του μαρτυρικού Πατριάρχη, και συναντώ τους εργάτες του ιερού αμπελώνος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και πρωτίστως Εσάς, Παναγιώτατε, που με σπάνια, ακαταπόνητη αίσθηση της ευθύνης Σας έναντι της Εκκλησίας και του σύγχρονου κόσμου διακονείτε καθημέραν το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, αναφωνώ το του Πέτρου• «Καλόν εστίν ημάς ώδε είναι»! Εδώ όπου βιώνεται το Μαρτύριο της συνειδήσεως και η μαρτυρία του Ονόματος του Χριστού από μία Εκκλησία «που η ιστορία την συνέτριψε, αλλά η οποία, για όποιον βλέπει με την καρδιά, ξέρει να δίνει στην Ανάσταση απεριόριστη σπουδαιότητα», για να δανειστώ τους λόγους του μεγάλου Γάλλου Ορθόδοξου θεολόγου του εικοστού αιώνος Olivier Clement στο βιβλίο, Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς, Παναγιώτατε», είπε ο νέος Άρχων, Καθ. Συμεών Πασχαλίδης και συνέχισε: «Και αισθάνομαι ιδιαίτερη την ευλογία που επιλέξατε το γεγονός της χειροθεσίας μου να τελεσθεί, Παναγιώτατε, στο Κέντρο της κατά την Οικουμένην Ορθοδοξίας, τον Ιερό Πατριαρχικό Ναό, κατά την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας.[...] Παναγιώτατε, θα επαναλάβω ενώπιόν Σας ότι η ανάθεση της διευθύνσεως του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, μετά από πενήντα χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και ποικίλης επιστημονικής και εκκλησιαστικής προσφοράς, συνιστά για την ελαχιστότητά μου όλως ιδιαίτερη τιμή αλλά και πολυεύθυνη αποστολή, την οποία αποδέχθηκα και στην οποία θα ανταποκριθώ, συν Θεώ, με όλες μου τις δυνάμεις, σε αγαστή συνεργασία με τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων και Πρόεδρο του Ιδρύματος, Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο, και με ακλόνητη αφοσίωση και πίστη προς την Μητέρα Εκκλησίαν και τους σκοπούς του Πατριαρχικού Ιδρύματος.».
Κατά τον Μ. Εσπερινό παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Θρόνου, η σύζυγος και τα παιδιά του νέου Άρχοντος, καθώς και πλήθος πιστών.

2/23/2018

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΥΣΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Γ')

Στιγμιότυπο από χειροτονία του Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου. Από αριστερά ο διάκονος Καλλίνικος.

Πασχάλης Βαλσαμίδης 
Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
Τελευταία σε παλαιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης εντόπισα ακόμα μία αξιόλογη αρχειακή συλλογή. Πρόκειται για φωτογραφίες του Φαναριώτου Ιεράρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Λύστρων Καλλίνικου, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποθανατίζουν πολλές και διαφορετικές στιγμές από τη ζωή του, αναβιώνοντας στιγμιότυπα που αποτελούν σταθμούς και κομμάτια της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. 
138 φωτογραφίες έχουν ως θέμα τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με τους συμμαθητές του (Μελέτιο Σακκουλίδη, Τάκης Χριστοφόρου, Ειρηναίο Βασιλείου μετέπειτα επίσκοπος Πατάρων), τον γέροντά του Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο (1944-1950, 1951-1976), τους καθηγητές του και τη χειροτονία του σε διάκονο. Ακόμα υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός στον τουρκικό στρατό, ως αρχιδιάκονος του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Δωρόθεου (1946-1974), από τη διακονία του στην Πατριαρχική Αυλή, στις ενορίες της Πόλης και μετά την εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε μητροπολίτη. 
Όλο αυτό το αξιόλογο υλικό κατέληξε σε έναν παλαιοπώλη, μέσα σε μία σακούλα, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα για τον Καλλίνικο παρά μόνο είχε καταλάβει ότι πρόκειται για φωτογραφίες ενός "παπά", τις οποίες αγόρασε όπως μου είπε πριν από οκτώ μήνες από έναν "χουρτνατζή" (παλιατζή) και προσπαθούσε να τις πουλήσει σε Ρωμιούς και Ελλαδίτες. Σ΄ όσους τις έδειξε κανείς δεν είχε δείξει ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχει περιοριστεί το ενδιαφέρον από Έλληνες στα συλλεκτικά είδη παρά μόνο από Τούρκους που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα Καραμανλίδικα έντυπα, τα οποία πωλούνται σε υψηλές τιμές. 
Όταν άνοιξα τη σακούλα συγκινήθηκα, διότι τον Καλλίνικο τον είχα γνωρίσει στα παιδικά μου χρόνια που λειτουργούσε επί Δέρκων Ιακώβου (1950-1977) στο Ναό της Αγίας Παρασκευής Θεραπείων. 
Το τρίτο μέρος της δημοσίευσης περιλαμβάνει φωτογραφίες από την ιερατική πορεία του αειμνήστου Λύστρων Καλλινίκου στις αυλές της Μεγάλης Εκκλησίας. 
Δείτε το πρώτο μέρος εδώ και το δεύτερο εδώ.

Ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δωρόθεος. Δίπλα του ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος.
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας.
Από αριστερά οι μητροπολίτες Πριγκηποννήσων Δωρόθεος και Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος.
Πίσω από τον Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο διακρίνεται ο τότε φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Μελέτιος Σακουλίδης
και δίπλα από τον Πατριάρχη ο διάκονος Καλλίνικος.
Πρίγκηπος. Ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δωρόθεος, δίπλα του ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος (6.1.1952).
Πρίγκηπος. Ο Καλλίνικος σε εξοχική καφετέρια.
Πρίγκηπος. Ο Καλλίνικος (11.9.1952).
Ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος με μαθητές του κατηχητικού της Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.
Πρίγκηπος. Ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος με μαθητές του κατηχητικού.
Πρίγκηπος. Ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος με κυρίες.
Ακολουθούν φωτογραφίες του Καλλινίκου από την Πρίγκηπο.
Πρίγκηπος. Ο γέροντας του Καλλίνικου Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος (1950).
Πρίγκηπος. Ο αρχιδιάκονος Καλλίνικος (1950).
Πρίγκηπος. Ο Καλλίνικος με κάποιες κυρίες.
Στη μέση ο Καλλίνικος με το μικρό κοριτσάκι.
Πρίγκηπος. Ο Καλλίνικος με κάποια κυρία (9.8.1962).
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας κατέρχεται από το παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα στον
Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου για τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου.
Από αριστερά πρώτος διάκονος ο νυν Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος και δεξιά ο Καλλίνικος.
Στη δεύτερη σειρά από αριστερά ο Αγάπιος μετέπειτα Μητροπολίτης Σωζοπόλεως και Πριγκηποννήσων
και ο Γαβριήλ Πρεμετίδης μετέπειτα Μητροπολίτης Κολωνείας.
Πίσω από τον Πατριάρχη στα δεξιά ο βουλευτής της Κωνσταντινούπολης Αχιλλέας Μόσχος (1960).
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έξω από τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.
Από αριστερά πρώτος διάκονος ο νυν Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος και δεξιά ο Καλλίνικος.
Στη δεύτερη σειρά από αριστερά ο Αγάπιος μετέπειτα Μητροπολίτης Σωζοπόλεως και Πριγκηποννήσων
και ο Γαβριήλ Πρεμετίδης (1960).
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από δεξιά πρώτος ο Καλλίνικος (11-5-1959). 
Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου.
Από αριστερά ο Καλλίνικος, ο Ιωακείμ Νερατζούλης νυν μητροπολίτης Νικομηδείας,,
Σκοπέλου Αλέξανδρος, ο Ελαίας Δημήτριος μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης
και ο Ευάγγελος Γαλάνης νυν Μητροπολίτης Πέργης.
Από αριστερά τρίτος ο Λύστρων Καλλίνικος και ο Πατριάρχης Δημήτριος.
Επίσκεψη του Πατριάρχου Ρωσίας Αλέξιου Α΄ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ο Καλλίνικος από αριστερά δίπλα στον Πατριάρχη Ρωσίας (1960).
Ο Καλλίνικος ως διάκονος σε γάμο. Το γάμο τελεί ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος μετέπειτα Εφέσου.
Γάμος στην αγία Παρασκευή Θεραπείων. Διακρίνεται ο διάκονος Καλλίνικος.
Ο Καλλίνικος με δύο παιδιά.
Ο Καλλίνικος ως διάκονος στο Ναό του Αγίου Γεωργίου
πριν τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο (28.11.1970).
Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του Καλλίνικου στο Πατριαρχικό Ναό σε ιερέα
από τον Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο (28.11.1970).
Ο Καλλίνικος μετά τη χειροτονία του σε ιερέα ασπάζεται τον γέροντά του
Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο (28.11.1970).
Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του Καλλίνικου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
σε μητροπολίτη Λύστρων (6.12.1970).
Ο Λύστρων Καλλίνικος εργάζεται στο γραφείο του.
Ο Λύστρων Καλλίνικος με κάποιο παιδί.

Related Posts with Thumbnails